Regulamin

1. AKCEPTUJESZ ZASADY

Każdy zarejestrowany użytkownik i / albo osoba wizytująca witrynę internetową Sexrura.pl (posiada nieograniczony dostęp do zawartości i jest zobowiązana do korzystania z serwisu Sexrura.pl z zachowaniem obowiązującego prawa w Polsce) zgadza się z warunkami regulaminu oraz zasadami prywatności, które są integralną częścią niniejszych postanowień, jak również oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie przyszłe poprawki i modyfikacje regulaminu portalu Sexrura.pl. Wchodząc na stronę internetową Sexrura.pl jesteś świadom treści niniejszego regulaminu i zgadzasz się z jego warunkami. Jeśli nie akceptujesz tego zapisu powinieneś opuścić i zaprzestać korzystania z witryny Sexrura.pl 

Zawarte warunki odnoszą się do wszystkich użytkowników Sexrura.pl, co oznacza iż każdy "gość" albo " użytkownik" jest zobowiązany, by stosować się do Regulaminu portalu Sexrura.pl oraz wyraża świadomość iż zostaje związany warunkami tego Regulaminu wraz z jego przyszłymi poprawkami lub modyfikacjami. 

2. SZCZEGÓŁY

Strona internetowa Sexrura.pl jest darmowym portalem, który dopuszcza możliwość dodawania materiałów (filmy video, fotografie, gry o tematyce erotycznej ) a system wielodostępowy umożliwia dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych oglądanie całej zawartości serwisu Sexrura.pl, który zawiera obrazy o treści erotycznej przeznaczonej tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Sexrura.pl prezentuje min. materiały dodawane do serwisu przez użytkowników, które zgodnie z regulaminem pozostają prawną własnością portalu Sexrura.pl Strona internetowa Sexrura.pl umieszcza również linki do innych witryn internetowych, które w żaden sposób nie są podległe i pozostają poza kontrolą portalu Sexrura.pl Sexrura.pl nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności, i innych niedozwolonych praktyk wszystkich stron internetowych osób trzecich. Sexrura.pl nie ma możliwości prawnych do cenzurowania oraz redagowania zawartości stron osób trzecich. Sexrura.pl jest portalem dla osobistego użytku wszystkich odwiedzających i nie stanowi produktu handlowego. Nielegalne i / albo nieupoważnione użycie nazwy Sexrura jest niedozwolone. Niedozwolone jest również wykorzystywanie przez każdego użytkownika portalu Sexrura.pl danych należących do zarejestrowanych użytkowników tzn. adresów email, innych danych kontaktowych jak również pozostałych informacji, które każdy użytkownik umieszcza w trakcie rejestracji do portalu Sexrura.pl 

3. DOSTĘP DO SERWISU

Korzystając ze strony internetowej Sexrura.pl potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią czyli masz nie mniej niż 18 lat i / albo zamieszkujesz w innym kraju gdzie określenie pełnoletniości jest inne niż obowiązujące w prawie Polskim. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią i / albo zamieszkujesz inny kraj i według tego prawa nie jesteś osobą pełnoletnią nie możesz używać dostępu do przeglądania zawartości strony internetowej Sexrura.pl 

4. ZASADY ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Uznajesz i zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny za osobiście dodawane materiały ( filmy, fotografie, gry, komentarze itp.) oraz jesteś świadom odpowiedzialności własnej w przypadku kiedy osoby trzecie będą korzystały z twojego konta i jesteś w pełni świadomy z wynikających konsekwencji w przypadku publikacji na portalu Sexrura.pl materiałów niedozwolonych prawem tj: bezprawnych, nękających inne osoby, szkodliwych społecznie treści, groźnej, obelżywej, oszczerczej, nieprzyzwoitej, naruszającej cudzą prywatność, ujawnianie danych osobowych, prześladowań rasowych oraz wyznaniowych itp. Oświadczasz, że nie masz zamiarów terroryzmu internetowego i nie dokonasz publikacji szkodliwych wirusów lub innych szkodliwych kodów komputerowych, nie ograniczysz poprawności funkcjonowania serwisu, co mogłyby zagrozić poprawnemu funkcjonowaniu serwisu lub zniszczyć zawartość witryny Sexrura.pl lub zaszkodzić wszystkim użytkownikom portalu. Oświadczasz, że wszystkie publikowane przez ciebie materiały są wolne od szkodliwych programów szpiegujących i monitorujących serwis Sexrura.pl oraz użytkowników tego serwisu. Potwierdzasz, że nie masz zamiarów narażenia swoimi działaniami serwisu Sexrura.pl na odpowiedzialność karną. Oświadczasz, że jesteś jedyną osobą uprawnioną do publikacji materiałów na portalu Sexrura.pl i nie będziesz udostępniał swojego konta rejestracyjnego osobom trzecim. Potwierdzasz, że publikowane materiały są twoja własnością, posiadasz do niego wyłączne prawa i że po opublikowaniu tych materiałów nie będziesz rościł od portalu Sexrura.pl żadnych korzyści finansowych. Wyrażasz zgodę i zezwalasz portalowi Sexrura.pl na ostateczne określenie czynów niedozwolonych a określonych niniejszym regulaminem. 

5. PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość portalu Sexrura.pl (z wyjątkiem zawartości tekstowej umieszczonej przez użytkowników) oprogramowanie, scenariusze, grafika, wideo, fotografie, dźwięki, interakcyjne znaki towarowe, loga, treść niniejszego regulaminu w całości jest własnością Sexrura.pl i tym samym podlega prawom własności intelektualnej (copyright) według obowiązującego prawa polskiego oraz konwencji międzynarodowej. Osoby powielające treści emitowane na portalu Sexrura.pl są świadome i akceptują formę przesyłanej reklamy bez prawa ingerencji w formę i przekaz. Całą zawartość strony internetowej Sexrura.pl można dowolnie przeglądać dla użytku osobistego, wykorzystanie tej zawartości w inny sposób tzn. kopiowanie, rozpowszechnianie, sprzedaż lub w innych celach, jest zabronione i nie może być wykorzystywane. Sexrura.pl zastrzega sobie prawo usuwania materiałów budzących podejrzenie nadużycia praw własności autorskiej, oraz powiadomienie odpowiednich instytucji w przypadku niedostosowania się do niniejszych zapisów, bez ostrzeżenia użytkownika łamiącego te prawa. Rozumiesz zasadę zakazu kopiowania lub dystrybucji treści publikowanych na Sexrura.pl lub używania tej treści poprzez trzecią stronę dla celów handlowych. Jeśli pobierasz albo robisz kopię zawartości Sexrura.pl dla osobistego użytku musisz przestrzegać praw własności autorskiej zgodnie z niniejszym regulaminem. Oświadczasz, że twoje działania nie będą powodowały zakłócania pracy bądź stanowiły jakiegokolwiek niebezpieczeństwa portalowi Sexrura.pl oraz jej użytkownikom. 

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Sexrura.pl zezwala na publikację obrazów wideo i innych materiałów, a osoba publikująca je zezwala na pokazywanie tego materiału innym użytkownikom. 

Jesteś świadom, że jako użytkownik umieszczający materiały na serwerze Sexrura.pl nie możesz mieć gwarancji anonimowości, ponieważ cała zawartość umieszczonych materiałów jest publicznie dostępna. Sexrura.pl dopuszcza możliwość umieszczania na publikowanych materiałach osobistych linków, z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić osobistej komercyjnej reklamy. 

Sexrura.pl umożliwia umieszczenie osobistych niekomercyjnych linków tylko tym użytkownikom, którzy na swoich stronach umieszczą link zwrotny na portal Sexrura.pl ponadto Sexrura.pl rezerwuje sobie prawo zabronienia umieszczania materiałów o każdym czasie, jak również zastrzega sobie prawo usunięcia materiałów niedozwolonych lub takich które uzna za uporczywy spam, o każdym czasie. 

W związku z powyższym potwierdzasz własną odpowiedzialność za treść umieszczanych materiałów na portalu Sexrura.pl 

Ponadto, jako użytkownik oświadczasz i gwarantujesz że: 

1. jesteś posiadaczem i właścicielem wszystkich licencji, uprawnień i zgód na używanie tych materiałów, jako właściciel tych materiałów zezwalasz portalowi Sexrura.pl do używania znaków handlowych patentów, a także innych praw własności intelektualnej, które są związane z tymi materiałami, które publikujesz na łamach portalu Sexrura.pl 

2. nie będziesz publikował i / lub pozwalał osobie postronnej umieszczać żadnych materiałów pokazujących osoby poniżej 18-tu lat życia, a także potwierdzasz, że sprawdziłeś i zweryfikowałeś, oraz że posiadasz pisemną informację niezbędną do potwierdzenia pełnoletności wszystkich osób uczestniczących w publikowanych przez ciebie materiałach 

3. potwierdzasz, że masz pisemną zgodę oraz upoważnienia każdej osoby indywidualnej postaci uczestniczącej w publikowanym przez ciebie materiale, oraz że jesteś w posiadaniu praw własności do materiałów które umieszczasz na portalu Sexrura.pl a w szczególności potwierdzasz, że udzielasz portalowi Sexrura.pl szerokie i niewyłączne prawo wolne od opłat zezwalające do nieograniczonej prezentacji umieszczonego przez ciebie materiału co się wiąże z możliwością redystrybucji na innych portalach jak również zmianę formatów i przekształceń obrazów, a także udzielasz zgody innym użytkownikom na niewyłączną licencję w prezentacji tych materiałów na zasadzie „share” przy jednoczesnym zastosowaniu niniejszych postanowień. Powyższe ustalenia ustają w momencie usunięcia publikowanych materiałów na serwerze Sexrura.pl 

Publikując w serwisie Sexrura.pl materiały (wideo i wszelkie inne treści ) oświadczasz, że nie będziesz: 

1. wykorzystywał nielegalnych materiałów albo objętych tajemnicą handlową lub objętych prawami autorskimi stron trzecich oraz prawami własności intelektualnej 

2. publikować materiałów o niewiadomym pochodzeniu, co mogłoby zniszczyć lub uszkodzić, a tym samym zachwiać prawidłowe funkcjonowanie portalu Sexrura.pl lub też zawartości stron trzecich 

3. prezentował materiałów obscenicznych, nielegalnych, zabronionych prawem polskim naruszających dobro narodowościowe i religijne 

4. umieszczał własnych reklam, uporczywego spamu i propagowania komercyjnego biznesu 

5. podawał fałszywych informacji dotyczących twojej osoby lub podszywał się pod inna osobę a w przypadku złamania tej zasady nie będziesz obarczał za to odpowiedzialnością portalu Sexrura.pl 

6. Sexrura.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich materiałów bez uprzedniego powiadomienia w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu jak również prawo do zablokowania dostępu do portalu Sexrura.pl każdemu użytkownikowi jeśli stwierdzi, że naruszył on prawa własności. Ocena materiału dotyczącego treści lub osób uczestniczących w prezentowanych materiałach pozostaje w gestii portalu Sexrura.pl i do jego oceny będzie należała akceptacja publikacji wszelkich materiałów. Sexrura.pl może także zawiesić publikacje lub zablokować dostęp dla użytkownika rozpowszechniającego materiały wątpliwego pochodzenia w jakimkolwiek czasie i bez uprzedniego powiadomienia, według własnego uznania. 

7. Rozumiesz i potwierdzasz, że korzystając z darmowego dostępu do portalu Sexrura.pl będziesz posiadał nieograniczony dostęp do materiałów pochodzących z różnych źródeł i jesteś świadom, że Sexrura.pl nie jest odpowiedzialna za oglądaną przez użytkownika treść a w szczególności za bezpieczeństwo, użyteczność i nieoczekiwane przekierowania na inne serwisy. Potwierdzasz, że rozumiesz iż możesz być narażony na takie materiały, które są niedokładne, gorszące i nie odpowiadające twoim wyobrażeniom i tym samym oświadczasz, że nie będziesz z tego powodu rościł żadnych sankcji prawnych ani nie będziesz występował na drogę sądową i pozostajesz w przekonaniu, że portal Sexrura.pl nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane materiały, które w całości pochodzą ze źródeł stron trzecich. 

8. Sexrura.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub zablokowania materiałów dostępnych na serwerze dla dowolnego użytkownika portalu. Sexrura.pl udostępnia swój serwis dla wszystkich użytkowników jednakże nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie serwisu w zakresie niewłaściwej lub niezgodnej z zasadami tego regulaminu treści czy zachowania innych użytkowników. 

9. Sexrura.pl ma prawo modyfikacji, przeglądania i blokowania jakiegokolwiek materiału, który zostanie uznany za niezgodny z niniejszym regulaminem. Każdy użytkownik indywidualnie jest odpowiedzialny za wszystkie materiały (treści obraźliwe, łamiące prawo, narażające innych użytkowników na niebezpieczeństwo, zgorszenie) które będą włączone na portal Sexrura.pl z jego konta. 

7. LIKWIDACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Konto użytkownika zostanie zablokowane lub usunięte jeśli użytkownik narusza prawa i zasady niniejszego regulaminu w sposób rażący lub powtarzający się. 

2. Sexrura.pl zastrzega sobie prawo do ostatecznego decydowania o stosowności prezentowanych materiałów przez użytkownika i czy mieszczą się one w ramach niniejszego regulaminu i według własnego uznania dokonuje weryfikacji. 

8. ZASADY TOLERANCJI

Sexrura.pl nie uznaje żadnej tolerancji dla każdej treści nielegalnej w tym pornografii dziecięcej oraz aktów przemocy, pornografii z udziałem zwierząt jak również wszelkich obrazów obscenicznych naruszających wartości rasowe i wyznaniowe. Portal Sexrura.pl bezwzględnie każdą próbę publikacji ww. zabronionych materiałów i treści będzie traktować jako łamanie prawa i będzie takie przypadki przekazywać do organów ścigania. 

9. GWARANCJA

Potwierdzasz, że wszystkie informacje, które podałeś w czasie rejestracji są dokładne, rzetelne i prawdziwe, posiadające bieżące dane dotyczące twojej osoby i że posiadasz niezbędne prawa i upoważnienia aby potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem i działać zgodnie z jego zapisami. Jednym z warunków korzystania z portalu Sexrura.pl jest wyrażenie zgody na naszą politykę prywatności oraz jej przyszłe modyfikacje oraz zmiany, oraz potwierdzasz że zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych zgodnie z polityką prywatności w zgodzie z obowiązującymi zapisami o ochronie danych osobowych. 

10. OGRANICZENIA GWARANCJI

Zgadzasz się na użytkowanie strony pornograficznej Sexrura.pl na własne ryzyko oraz z konsekwencją obowiązującego prawa polskiego. Właściciele i administratorzy strony internetowej Sexrura.pl nie udzielają żadnej gwarancji ani nie przyjmują żadnych zażaleń, które dotyczą materiałów prezentowanych na portalu Sexrura.pl jak również nie są gwarantem poprawności działania wszelkich materiałów ze źródeł stron trzecich a także nie przejmuje odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód za następujące sytuacje: 

1. wszelkie błędy, pomyłki i niedokładności treści 

2. osobiste urazy, zgorszenia lub zniszczenie jakiejkolwiek natury które są następstwem twojej działalności i używania dostępu do portalu Sexrura.pl 

3. jakiekolwiek nieautoryzowane logowanie lub używanie bezpiecznych serwerów albo niepowołany dostęp do informacji osobistych w całym zakresie tego znaczenia 

4. za przerwanie albo zakończenie transmisji odczytu bądź zapisu a także za wirusy trojany itp. które mogą być transmitowane do albo z innych źródeł stron trzecich 

5. Za błędy albo pominięcie treści albo jakiekolwiek zagubienie zniszczenie czegokolwiek, co nastąpiło w rezultacie użytkowania zamieszczonych treści emailowanych, transmitowanych albo w inny sposób dostępnych na portalu Sexrura.pl. Ponadto, Sexrura.pl nie udziela żadnych gwarancji, nie zachęca ani nie przejmuje odpowiedzialności za żadne produkty i serwisy które są reklamowane albo oferowane przez strony trzecie na portalu Sexrura.pl jak również poprzez linki do innych stron albo pokazywanych w banerach czy innej formie reklamy. Sexrura.pl nie posiada możliwości monitorowania ani nie czuje się odpowiedzialna za monitorowanie jakichkolwiek transakcji pieniężnych między tobą a innymi dostarczycielami usług ani za dokonywane zakupy produktów poprzez jakiekolwiek media, ryzyko wszelkich poczynionych zakupów bierzesz na własną odpowiedzialność. Ograniczenie odpowiedzialności portalu Sexrura.pl odnosi się do pełnego zakresu treści niniejszych warunków oraz obowiązującego prawa polskiego a użytkownik potwierdza że strona internetowa Sexrura.pl nie będzie pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i materiały umieszczane przez któregokolwiek użytkownika jak również nielegalne zachowania innych stron internetowych. 

11. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym przypadku strona Sexrura.pl oraz jej właściciele i administratorzy nie będą odpowiedzialni wobec Ciebie za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub celowe działania będące następstwem zniszczenia czegokolwiek co jest rezultatem następujących sytuacji: 

1. błędy, pomyłki i niedokładności tekstu prezentowanego na portalu Sexrura.pl 

2. uszkodzeń osobistych materiałów i treści albo jakiejś innej własności co jest rezultatem twojego używania i korzystania z zawartości portalu Sexrura.pl 

3. błędy, pomyłki i niedokładności, uszkodzenia lub utrata informacji osobistych oraz danych dotyczących twoich własnych transakcji finansowych 

4. przerwania lub całkowitego zakończenia transmisji danych z serwera bądź na serwer 

5. jakiekolwiek wirusy, trojany oraz inne aplikacje szpiegujące które mogą być transmitowane poprzez naszą stronę poprzez źródła stron trzecich 

6. jakichkolwiek błędów, pominiętej treści albo utratę bądź zniszczenie czegokolwiek co wystąpiło jako rezultat twojego korzystania z treści zawartych na portalu Sexrura.pl (wiadomości email, wiadomości blog, wiadomości forum, wiadomości czat itp.) albo udostępnionych w inny sposób na naszej stronie niezależnie od istniejących gwarancji, kontraktów czy innej podstawie prawnej a także niezależnie od tego czy kompania, która zamieszcza dopuszcza możliwość takich uszkodzeń. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności odnosi się do najwyższego możliwego rozmiaru ustanowionego prawem polskim i jako użytkownik potwierdzasz, że Sexrura.pl nie będzie odpowiedzialna za treści i materiały umieszczane przez użytkowników w tym również za wszelkie treści obraźliwe, plugawe, nielegalne naruszające prawa wyznaniowe oraz rasowe oraz za zachowania stron trzecich a ryzyko uszkodzenia czy narażenia na szkodę według powyższych powodów ponosisz tylko i wyłącznie sam jako użytkownik 

12. ODSZKODOWANIA

Akceptujesz fakt, że Sexrura.pl nie może być pociągana do odpowiedzialności i nie będziesz żądał od właścicieli oraz osób zarządzających portalem Sexrura.pl wynagrodzenia, zadośćuczynienia, zapłaty za szkody i zobowiązania, wydatki, straty, długi i inne nieograniczone wydatki w tym koszty sądowo – prawne, które wynikają w następstwie twoich działań: 

1. użytkowanie i dostęp do zasobów portalu Sexrura.pl z twojego konta 

2. niestosowanie się do zasad zawartych w niniejszej umowie 

3. przekroczenia praw stron trzecich w tym włączając ograniczenie praw prasowych, praw własności czy prywatności 

Potwierdzasz swoją pełnoletność albo że posiadasz zgodę opiekunów, rodziców na to aby dobrowolnie zaakceptować tą umowę i stosować się do jej warunków i obowiązków. 

Akceptujesz zasadę ograniczenia odpowiedzialności portalu Sexrura.pl w zakresie niniejszej umowy jako użytkownik jak również jesteś świadom że niniejsze warunki będą obowiązywały również w momencie kiedy przestaniesz być użytkownikiem lub jeśli twoje konto zostanie zamknięte lub zlikwidowane. 

13. PRZENIESIENIE PRAW

Zasady i warunki zawarte w regulaminie jak również prawa i licencje użyczane poprzez tą umowę nie mogą być przekazane lub przypisane komuś innemu przez ciebie, jedynie portal Sexrura.pl posiada takie prawa i może je przenosić bez restrykcji i ograniczeń. 

Jeśli jakiekolwiek zasady prawne, warunki czy jakakolwiek część tej umowy zostanie uznana jako nieważna bądź niemożliwa do wprowadzenia w życie w zgodzie z prawem polskim to nie może to wpłynąć na ważność i stosowanie tego terminu do zasad niniejszej umowy, nie mniej jednak zasady takie zostaną naprawione lub poprawione. 

14. PRZYNALEŻNOŚĆ PRAWNA

Powyższe warunki umowy pozostające w zgodzie oraz realizujące podstawę prawa polskiego nie mogą być interpretowane z wyłączeniem tego prawa. Wszelkie spory, skargi, zażalenia należy kierować do placówek sądowych zgodnych z przynależnością miejscową dla portalu Sexrura.pl 

Jako użytkownik potwierdzasz zrozumienie całości treści i zgadzasz się na powyższą klauzulę.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ REKLAMODAWCÓW ZA UMIESZCZENIE REKLAM W SERWISIE

1. Sexrura.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam oraz zawartość stron internetowych, do których Reklamy odsyłają.

2. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Sexrura.pl w związku z treścią zamieszczonej Reklamy oraz zawartością stron internetowych, do których Reklama odsyła, w tym również do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.

3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Reklam – informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.

4. Przesłanie reklamy jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że powyższy obowiązek jest spełniony.

5. Odpowiedzialność wobec Klienta za nienależytą realizację Kampanii Reklamowej ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego z tytułu danej Kampanii Reklamowej.

15. OGRANICZENIE TREŚCI REKLAM

1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Reklamie treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc; jak również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

2. Niedopuszczalne jest umieszczenie Reklamy stanowiącej niedozwoloną reklamę bądź promocję gier hazardowych, promującej alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki lub substancje o podobnym działaniu, lekarstwa na receptę, wszelkie środki wpływające na zmiany percepcji, wszelkie środki mające niepotwierdzone naukowo efekty działania lub inne produkty czy usługi, których reklamowanie jest zabronione prawnie lub obciążone dodatkowymi podatkami lub ograniczeniami.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników Reklamy stron internetowych zawierających treści, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. Sexrura.pl może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Reklamodawców zamawiających Reklamy sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez nich w związku z naruszeniem prawa.

16. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sexrura jest uprawnione do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. Sexrura dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez serwis zobowiązań z tytułu publikacji Reklamy.

2. Sexrura nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższe.

17. Warunki korzystania z usługi

1. Reklamodawcami korzystającymi z Usługi mogą być wyłącznie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą.

2. Reklama realizowana jest odpłatnie na warunkach opisanych w Regulaminie. 

3. Poza warunkami wskazanymi powyżej warunkiem koniecznym dla skorzystania z Usługi jest dostęp Reklamodawcy do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

18. PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie z tytułu publikacji Reklamy jest ustalane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia przez Reklamodawcę zamówienia na publikację danej Reklamy. Cennik jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Reklamodawcą.

2. Sexrura przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na wynagrodzenia za publikacje Reklam będących w trakcie realizacji.

3. Publikację Reklam Reklamodawca może opłacić przelewami oferowanymi przez Banki. 

4. W przypadku, kiedy Sexrura.pl nie otrzyma potwierdzenia płatności, reklama nie jest publikowana. 

5. W przypadku, kiedy Sexrura.pl otrzyma potwierdzenie płatności po wybranej przez Reklamodawcę dacie rozpoczęcia publikacji Reklamy, publikacja jest przesuwana w czasie i jest realizowana od chwili otrzymania potwierdzenia.

6. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie przez serwis w formie elektronicznej faktur oraz duplikatów faktur.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2013.
Sexrura.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnej chwili.
W skład serwisu sexrura.pl wchodzą: czat, mobile, sklep , upload oraz wszystkie podstrony.
Korzystanie z serwisu sexrura.pl oznacza akceptację regulaminu.